Nr 139-140 Rektor – Administratör eller pedagog?

Här kan du hämta Krut nr 139-140 som pdf gratis!

Redaktionellt
Det är förvånansvärt tyst om skolledarskap och rektorernas roll i den svenska skoldebatten. När media och politiker diskuterar hur skolan ska utvecklas handlar det nästan uteslutande om lärarnas kompetens och förmåga, men väldigt sällan om deras chefer.

Ett effektivt skolledarskap kan få en hel skola att arbeta åt samma håll, skapa möjligheter för lärarna att samarbeta och inte minst inspirera lärarna att utveckla sig själva och det pedagogiska arbetet i klassrummen.

Tyvärr är det alltför få rektorer som tar sin uppgift som pedagogiska ledare på allvar. Överbelamrade av administrativa uppgifter, personalansvar och med att marknadsföra skolan hinner de inte att vara ute i verksamheten och fokusera på skolans kärnverksamhet; undervisning av elever.

I detta dubbelnummer belyser vi rektorers situation och möjligheter från flera olika perspektiv. Lennart Grosin går igenom internationell forskning om effektiva skolor och finner att skolledarskapet spelar en avgörande roll för att skapa en skola som når både kunskapsmässiga och sociala mål.

Helena Hallerström skriver om vad som hindrar rektorer att bedriva ett aktivt pedagogiskt ledarskap och Gunnar Berg skriver om hur dagens statliga kontrollregim kringskär rektorers möjligheter till skolutveckling.

Men vad är det då ett pedagogiskt ledarskap? Att peka med hela handen är knappast en framkomlig väg för skolutveckling. Hans-Åke Scherp skriver om projektet problembaserad skolutveckling där utgångspunkten är att skapa förutsättningar för lärarnas egna lärprocesser utifrån självupplevda problem i vardagsarbetet.

Men det är inte bara tyst om ledarskapet. Eva-Lotta Hultén skriver om de rektorer som, till politikernas stora förtret, har gått emot strömmen och vågat ta en offentlig debatt när resurserna inte räcker för att nå skolans mål.

Dessutom skriver Timmy Larsson om hur rektorer marknadsför sina skolor och Monica Söderberg Forslund berättar om hur föreställningar kring kön fortfarande påverkar ledarskapet.

/Redaktionen

_______________________________________________

Extra

ARTIKLAR I TEMAT:

Eva-Lotta Hultén
Rektorer uppmanas att vara tysta

Helena Hallerström
Många hinder för rektorers skolutveckling

Timmy Larsson
När rektorn ska göra reklam

Lennart Grosin
Rektorer i effektiva skolor

Carl-Magnus Höglund
Föreställningar om kön påverkar ledarskapet

Hans-Åke Scherp
Nyckeln till framgång är egen kunskapsbildning

Temafotograf: Svante Örnberg

ÖVRIGA ARTIKLAR:

Caroline Runesdotter
Avhandlingen – Folkhögskolor i förändring

Jonas Österberg
Framtidens vuxenutbildning