Nr 136 Individ, Samhälle & Specialpedagogik

Redaktionellt
Vi har obligatorisk grundskola och i praktiken är även gymnasiet obligatorisk, och om det råder politisk enighet. En självklar utgångspunkt borde därför vara att skolan möter varje elev med respekt och en vilja att stimulera allas lärande. Samtidigt kommer varje elev till skolan som den unika människa han och hon är med egna förutsättningar. Skolan blir ett möte mellan individ och samhälle

Sedan den obligatoriska skolan infördes med folkskolan på 1840-talet har kravet på utbildning ständigt varit växande. Idag pratar alla om vikten av att vara välutbildad, inte minst mot bakgrund av att utbildning betraktas som en konkurrensfördel när det gäller att behålla jobben i Sverige. När det gäller förhållandet till kunskap är skolan dock inte på något sätt en neutral arena, men vilka intressen och vilka maktverktyg som påverkar utbildningspolitiken är det nästan aldrig någon öppen diskussion om.

Det hindrar inte att utbildningspolitiker använder egna instrument för att kunna kontrollera utbildningens inriktning. Enklast sker det genom att med makten över anslagen sätta upp olika former av kvantitativa mål. Med dessa mätverktyg prövas även utbildningarna i olika länder mot varandra. Resultatet blir en press på eleverna att passa in i detta normsystem.

Ett annat resultat blir att allt fler avviker från det normala, de blir stigmatiserade. När ett sådant normsystem rotat sig blir även andra slag av avvikande beteende stigmatiserat.

Problemet är att vilket normsystem man än väljer kommer allt fler elever att falla utanför vad som är godkänt. Förutom direkt sortering har specialpedagogerna blivit skolans verktyg för att få skolarbetet att fungera. Medan utbildningspolitiker har sina agendor, försöker lärarna efter bästa förmåga lappa ihop skolsystemet. Ibland blir problemet samhällets, ibland individens. Men i slutänden är det de utstötta eleverna som får betala priset med dåligt självförtroende och kanske ett fattigare liv.

Specialpedagogiken befinner sig med andra ord i skärningspunkten mellan kunskapssyn och människosyn. Dessa och många andra aspekter bjuder vi på i detta nummer.

/Redaktionen

_______________________________________________

Extra

ARTIKLAR I TEMAT:

Carl-Magnus Höglund
"Regeringen fel ute om specialpedagogiken"

Bengt Persson
Finns en specialpedagogisk agenda?

Eva Hjörne
Skolans problem blir elevens

Joakim Isaksson
Särskilja eller inkludera?

Claes Nilholm
Demokratiska aspekter på specialpedagogik

Inger Assarson
Mellan mångfald och normalisering

Temafotograf: Hans Svenssonl

ÖVRIGA ARTIKLAR:

Sabine Gruber
Om mångkulturella temadagar