Polkar – skolans förlorare?

Redaktionellt
Tidigare har vi vant oss vid bilden att skolan skiktar eleverna klassmässigt; ju högre klasstillhörighet, desto bättre betyg och desto längre utbildning. Nu möts vi av en annan och kanske mer förbryllande bild: inom alla sociala skikt presterar flickorna bättre än pojkarna.

När Myndigheten för skolutveckling lade fram en rapport om detta i höstas, startade den politiska oppositionen genast en attack på regeringes "odugliga" utbildningspolitik. Det sorglustiga i detta politiska narrspel är att samma fenomen gäller för hela västvärlden. Det är inte bara i Sverige flickorna dragit förbi pojkarna. Vi måste därför lyfta blicken för att kunna förstå varför det blivit på detta sätt.

Hur kan man förstå detta fenomen? Manssamhällets kris? Vi har gjort en nyläsning av den amerikanska författaren Susan Faludis bok Ställd. Hon beskriver där olika mäns försök att orientera sin manlighet i en förändrad värld. Försöker män klamra sig fast vid en alltmer otidsenlig mansroll? Hur sprids i så fall dessa mönster ner i åldrarna?

En annan vinkel för att förstå det internationella mönstret är att studera ekonomiska, sociala och kulturella förändringar i globaliseringens tidsålder. Här finns förmodligen ännu en nyckel till hur man ska tolka de förändringar som länderna i västvärlden nu genomgår. Men även här måste man i så fall fråga sig hur de krafter ser, ut mer konkret, som gör att pojkar presterar sämre.

Man kan också fråga sig varför det anses vara ett större problem när pojkarna är sämre än flickorna? Plötsligt är det den alltmer feminiserade skolmiljön som är det huvudsakliga problemet. Upplever vi idag en tilltagande könsfixering som i grunden är en del i en politisk strategi för att återskapa en samhällsstruktur som redan överlevt sig själv?

Sist men inte minst, hur ser eleverna själva på sin skolsituation? Vi får några inblickar i hur man kan resonera. Klartänkt, utifrån de villkor som gäller idag.

/Redaktionen
Daniel Poohl, Siri Reuterstrand, Christer Wigerfelt
Fotograf: Peter Svensson

_______________

Innehåll

Siri Reuterstrand – Varför är könsidentitet så viktig?

Daniel Poohl – "Vi skall inte bli några jävla akademiker"

Daniel Poohl – Skolorna som försöker utjämna

Anne-Charlotte Horgby – "Låt dem läsa vad de vill"

Christer Wigerfelt – Mäter man rätt saker?

Marie Nordberg/Tomas Saar – Moralisk panik ersätter kulturanalys