Sveriges enda fristående tidskrift om utbildningsfrågor
 

SAGT OM KRUT:
"Nummer 125 - Blommor och bin används i en av våra kurser. Här finns flera artiklar med en kritisk blick som vi har svårt att hitta någon annanstans."
Linnéuniversitetet Växjö Kalmar

KRUT var under åren 1977–2011 den enda helt oberoende tidskriften som kritiskt granskade och analyserade den svenska skolan. KRUT har utkommit enbart på papper med 4 nr per år. Varje nummer innehöll ett aktuellt tema och utanför temat ofta en aktuell avhandling.

Efter nummer 2-4.2011 beslutade redaktionen att lägga ner tidskriften, eftersom det inte längre finns någon ekonomi för fortsatt drift. Många av t idskriftens tidigare nummer finns dock fortfarande tillgängliga.

Du kan beställa tidigare utgivna nummer av KRUT hos www.tidskriftsbutiken.se, Tidskriftsbutiken i Malmö.

En lista över våra tidigare nummer hittar du här >>>

För andra ärenden går det bra att kontakta den sista redaktionen genom att maila till red@alba.nu, samma adress som till nättidningen Alba.nu. Alba kommer att publicera en del texter i Kruts anda framöver på
www.alba.nu.

_______________________________________________

 

Vårt sista nummer:

142-144 Kunskaps-Hunger

Redaktionellt
Du håller nu det allra sista numret av Kritisk utbildningstidskrift i din hand. Tidningen har funnits i över trettio år och vi som är den nuvarande redaktionen har varit med sedan 2003. Det är med sorg vi lägger ner. Vi tror att en tidskrift som Krut egentligen behövs mer än någonsin, men vi tvingas lägga ner av flera skäl.

Det största är förstås ekonomin. Trots att vi har haft en ganska stor försäljning av enstaka nummer, särskilt de som har använts på lärarutbildningar, har vi som flera andra tidskrifter under många år sakta men säkert sett vår prenumerantskara krympa.

Krut har också under nästan hela sin utgivning varit ekonomiskt beroende av stöd från Kulturrådet. Under de tre senaste åren har vi dock fått sänkt anslag för varje år. Varje sänkning har motiverats med sänkt kvalitet på tidskriften. Det känns förstås väldigt tråkigt, men vem kan argumentera mot tycke och smak? Uppenbarligen har våra läsare inte alltid tyckt samma som Kulturrådets referensgrupp, då flera av de senaste årens nummer sålt mycket bra.

Effekten är ändå en så dålig ekonomi att vi nu ser oss tvungna att kasta in handduken.

På annan plats i detta nummer kan du läsa några reflektioner om vad Krut har betytt för debatten i utbildningsfrågor. Tidskriften startades 1976 av aktiva lärarstudenter och snabbt uppstod ett nätverk med förgreningar över hela Norden. Tiden gick och förändrades. Från att ha varit en del av en av 1970-talets gräsrotsrörelser blev Krut mer och mer en journalistisk produkt. De senaste åren har vi bevakat forskning och diskussioner om skolan ur ett delvis annorlunda perspektiv den tidiga Krut. Viljan till debatt och strävan efter en bra och demokratisk skola för alla har dock funnits genom alla år.

Krut förknippas kanske starkast med teorier om en dold läroplan. Det var framför allt Donald Broady som verkade för denna sammankoppling genom att skriva ett flertal artiklar på detta tema. De texterna har tryckts om flera gånger. Innehållet har använts under många år i lärarutbildningarna runt om i landet. När Krut firade 30-årsjubileum gjorde vi det med att ge ut en uppdaterad version av Den dolda läroplanen, med ett nyskrivet förord och kommentarer om hur teorierna står sig idag.

Det numret finns fortfarande till försäljning. Många andra temanummer har fått stor uppskattning och använts i undervisningssammanhang. Bland dem kan nämnas tema Klass (2001). Det används fortfarande trots att det är slutsålt i lagret. Andra teman som blivit populära och fortfarande säljer är Örnar går inte i trappor (1993), Analfabeter (2002), Religiös backlash i skolan (2003), Kampen om kunskapen (2005), Pojkar – skolans förlorare? (2005), Hem- och konsumentkunskap – inte bara en krydda (2006), Blommor och bin (2007), Kultur i läroprocessen (2008) och Slöjd vidgar perspektiven (2009). Vi tror att vi varit ganska ensamma om att ha denna långa livslängd på gamla nummer.

Det är vår förhoppning att delar av tidningens lager fortsatt ska finnas tillgängligt via Tidskriftsbutiken i Malmö. Vi låter dem ta över de tidskrifter som finns kvar i vårt lager. Det ståtliga Elveson-priset (se sid 112)kommer också att leva vidare genom att nättidskriften Skola och Samhälle tar över det. Slutligen kommer nättidskriften Alba.nu, där ett par av oss är redaktörer, även framöver att vara värd för Kruts hemsida krut.a.se. Kanske kommer vi där också att skriva mer om frågor som rör skolan.

Utbildningsfrågor har blivit ett allt viktigare slagfält inom politiken. Det är därför extra olyckligt att vi måste lägga ner just nu, när en bred diskussion om utbildningens personliga och samhälleliga mål är viktigare än på länge. Vi tror att de som en gång startade Krut inte i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig att skolan skulle utvecklas i den riktning som den gjort. Med ett ökat fokus på mätbar kunskap och betyg, ökad segregation och ojämlikhet. Borta är mycket av den framtidstro som genomsyrade sjuttiotalets tidsanda. Vi hoppas att det inte är ett tidens tecken att vi lägger ner. De alternativa rösterna får nu söka sig till andra arenor, men vi både hoppas och tror att det ska finnas nya kanaler för skoldiskussioner inom en snar framtid.

Vi vill avrunda vår utgivning genom att inte bara deppa över tidningens nedläggning. Vi har bett några skribenter bidra med visioner om hur skolan skulle kunna vara. Några av dem har skrivit i Krut förut och några är nya. Vi hoppas att detta sista nummer kan fungera som en inspiration för framtiden.

/Redaktionen

_______________________________________________

Extra

ARTIKLAR I TEMAT:

Sven-Eric Liedman
Dags att höja blicken

Eva-Lotta Hultén
För en verkligt demokratisk skola

Ingrid Carlgren
Låt eleverna bli delaktiga i skapandet av ny kunskap

Gunilla Granath
Till olydnadens och den farliga kunskapens lov

Peter Gärdenfors
IT kan revolutionera läromedlen

Ida Matèrn
Sparainte på lusten

Donald Broady
Skolan, medelklassen och statsprogressivismen

Göran Folin
En tidskrift med krut tackar för sig

Temafotografer: Ingmar Jernberg, Anna Rehnberg, Bertil Håkansson, Thomas Johansson

ÖVRIGT

Några nedlag i ett med tiden mäktigt arkiv

 

 
Om KRUT

REDAKTION:
Carl-Magnus Höglund
Siri Reuterstrand
Christer Wigerfelt

ANSV. UTGIVARE:
Göran Folin

ISSN:
0347-5409

PRENUMERATION
4 NR/ÅR
Prenumeration
har upphört
PG 70 89 89 - 9

KONTAKTA OSS:
Här hittar du adresser och telefonnummer >>>

 

Äldre KRUT-nummer

KRUT är ständigt aktuell.
Du kan beställa våra äldre nummer genom att gå in här >>>

 

Gunnar Elvesonpriset

År 2007 delade Krut för första gången ut ett pris till Gunnar Elvesons minne.
Gunnar Elveson var med och startade tidskriften KRUT 1977.
Ett av tidskriftens fundament är att inte enbart kritiskt granska svensk skola utan även att på olika sätt lyfta fram sådant som främjar dess demokratiska funktioner.

Läs mer om priset och var med och nominera här >>>